Skontaktuj się z nami tel: 538 905 877; 888 946 930 e-mail: cozy@cozyzone.pl 

Regulamin

Regulamin

sklepu internetowego www.cozyzone.pl

obowiązujący od dnia 01.01.2023r.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży pomiędzy Cozy Zone Sp. z o.o. z siedzibą w Solnej (55-040), a Klientami za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz prawa i obowiązki sklepu i odbiorcy (w tym konsumenta).

      I. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod www.cozyzone.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 2. Sprzedawca - Cozy Zone Sp. z o.o. – ul. Krucza 10b/3, 55-040 Solna, rejestr REGON 384972487 , NIP 8961591348, KRS 0000816397, kapitał zakładowy 6300 zł, e-mail cozy@cozyzone.pl, telefon 888 946 930 lub przedsiębiorca współpracujący z Cozy Zone Sp. z o.o. oferujący towary z oferty Cozy Zone korzystający z funkcjonalności i zasobów www.cozyzone.pl w celu zaproszenia Użytkowników do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 4. Konsument – Klient o którym mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 5. Przedsiębiorca –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 431 Kodeksu Cywilnego, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 7. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący integralną część umowy zawieranej z Klientem.
 8. Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
 9. Indywidualne Zamówienie – Towar niemagazynowany, którego produkcja rozpoczyna się z momentem przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy, który jest dostosowany do indywidulanych wymagań Klienta. Dostępny po indywidualnych ustaleniach z Cozy Zone.
 10. Usługi Dodatkowe – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, możliwe do nabycia odrębnie u partnerów Sprzedawcy.
 11. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.
 12. Użytkownik - podmiot/osoba, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług sklepu cozyzone.pl, a w szczególności który dokonuje swojej rejestracji w systemie serwisu.
 13. Rejestracja - kupujący w wyniku poprawnego zarejestrowania, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu cozyzone.pl oferty sprzedaży.
 14. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „ do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „ do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Klienta ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
 15. Zamówienie – czynność prawna, podczas której Klient wyraża wolę kupna wybranych Towarów i Usług zgodnie z ich opisem, ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy dostawy oraz płatności. W zamówieniu po określeniu parametrów usługi przez Klienta system cozyzone.pl w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży (wysokości wynagrodzenia) zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do wyboru formy płatności oraz wyboru zasad i kosztów transportu.
 16. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Dziękujemy za złożenie zamówienia w Cozy Zone) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Klient samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego.
 17. Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów i Usług na adres wskazany przez Zamawiającego.
 18. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 19. Kod rabatowy - ciąg znaków podawany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Koszyka, pozwalający na obniżenie Ceny Towaru i Usług znajdującej się w Koszyku o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. Kody rabatowe mogą być procentowe lub kwotowe. Kody rabatowe nie sumują się. Szczegółowe warunki korzystania z Kodu rabatowego każdorazowo określa regulamin danego Kodu rabatowego. Zamawiający może otrzymać Kod rabatowy od Sprzedawcy lub od partnera Sprzedawcy.
 20. Cena - oznacza cenę Towaru i Usług brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze i Usługach . Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
 21. Dane osobowe - zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę
 22. Płatność - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru i Usług oraz kosztów dostawy.
 23. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Cozy Zone za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od Cozy Zone treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 24. Firmy Kurierskie – firmy za pomocą którym Sprzedający dostarcza zakupione towaru Kupującemu, np. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i inne.

  II. Postanowienia ogólne
 1. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).
 2. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich Cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość Umowy sprzedaży Towarów i Usług.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).
 4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem https://cozyzone.pl/strona/regulamin, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.
 6. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Cozy Zone oferuje do sprzedaży przedmioty ruchome w postaci mebli oraz artykułów dekoracyjnych, lamp i innych. Oferowane Towary są fabrycznie nowe lub po ekspozycyjne. W przypadku sprzedaży towaru po ekspozycyjnego na karcie produktu będzie widniała taka informacja. 
 7. Ofertę sklepu internetowego stanowią Towary i Usługi znajdujące się na stronie internetowej sklepu. Każdy Towar ma podaną cenę jednostkową.
 8. Towary np. meblościanka, komoda, szafa, sofa, łóżko, itp. są dostarczane w paczkach do samodzielnego montażu przez Klienta. Do towarów dołączona jest instrukcja montażu.
 9. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.
 10. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia lub poprzez przesłanie faktury i specyfikacji w wersji elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 11. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Klienta.

  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  Zawarcie umowy sprzedaży Towaru i Usług na stronie Sklepu internetowego odbywać się może na dwa sposoby:

 • poprzez uprzednie założenie konta i rejestrację Klienta na stronie Sklepu internetowego; albo
 • poprzez dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zakupu Towaru i Usług za uprzednim założeniem Konta i Rejestracją na stronie Sklepu internetowego, Klient powinien dokonać czynności rejestracyjnych polegających na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego.
 2. Warunkiem Rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Cozy Zone lub producenta Towarów, firmy kurierskie i inne jednostki w celach niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. W przypadku zdecydowania się przez Klienta na dokonanie zakupu bez uprzedniej Rejestracji, będzie on zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza ze swoimi danymi w trakcie procesu zamówienia, jak również będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na treść Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Cozy Zone lub producenta Towarów firmy kurierskie i inne jednostki w celach niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Cozy Zone może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;
 • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Cozy Zone za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Cozy Zone.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Cozy Zone. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Cozy Zone;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na własny użytek (zakaz korzystania ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności komercyjnej);
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  IV. Zamówienie
 1. Stronami Umowy sprzedaży Towarów i Usług zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.
 2. Zamówienia Klientów są przyjmowane w drodze telefonicznej, mailowej oraz przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie www.cozyzone.pl) po przejściu całej procedury składania Zamówienia.
 3. Zamówienie złożone w formie telefonicznej zostanie potwierdzone przez e-mail przesłany przez Cozy Zone do Klienta. Klient w przypadku tego zamówienia zobowiązany jest odpowiedzieć na e-maila otrzymanego od Cozy Zone zawierającego potwierdzenie zamówienia, że faktycznie nabywa wskazane Towary i Usługi. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Klienta zamówienie uznaje się za niezłożone.
 4. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).
 5. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym w przypadku płatności z góry składa się z etapów:

 • wybranie produktów,
 • złożenie zamówienia i zapłaty,
 • potwierdzenie zamówienia,
 • odbiór zamówionych produktów.

Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym w przypadku płatności za pobraniem (wyłącznie wybrane Towary dostępne są w tej opcji) składa się z etapów:

 • wybranie produktów,
 • złożenie zamówienia,
 • potwierdzenie zamówienia,
 • odbiór zamówienia produktów i zapłaty.

Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów lub Usług w ilości detalicznej, to jest nie więcej niż 50 sztuk łącznie. Jednorazowy zakup większej niż wskazana powyżej liczby sztuk Towarów wymaga kontaktu z personelem Sprzedawcy. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „ZAMAWIAM ”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z Potwierdzeniem Zamówienia. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.cozyzone.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Szczególny przypadek stanowi sprzedaż produktów przygotowywanych na Indywidualne Zamówienie Klienta – sklep internetowy zastrzega sobie w tym przypadku możliwość indywidualnego ustalenia terminu i kosztu zrealizowania zamówienia. Klient otrzyma potwierdzenie realizacji na indywidualne zamówienie – nie będzie w tym przypadku możliwości odstąpienia od umowy - zgodnie z art. 27 oraz art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Sklep zastrzega sobie możliwość pobrania zaliczki na poczet realizacji zamówienia, w wysokości indywidualnie określonej. W takim wypadku wpłata zaliczki jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep. W razie nieuiszczenia zaliczki w uzgodnionym terminie umowa ulega rozwiązaniu. Promocji (w tym dotyczących obniżonej ceny sprzedaży oraz obniżonych kosztów dostawy) nie można łączyć. Rabaty nie mają zastosowania do Towarów objętych promocją oraz Towarów przecenionych chyba że w indywidualnych przypadkach Sklep przewidzi takie możliwości. Sklep nie świadczy usług wnoszenia ani montażu mebli. Ewentualne uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu lub montażu po stronie Klienta nie mogą być podstawą do roszczeń względem Sklepu. Klient w chwili odbioru Towaru zobowiązany jest do jego weryfikacji i wskazania uszkodzeń Kurierowi. W przypadku braku wskazania uszkodzeń w momencie odbierania Towaru uznaje się, że dostarczony Towar jest zgodny z umową.

 1. Procedura składania Zamówienia, zawarcia Umowy i Rejestracji.
 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „Zarejestruj się”, dostępnego pod adresem www.cozyzone.pl.
 2. Rejestracja Klienta wymaga podania: adresu e-mail, hasła (oraz powtórzenia hasła), Imienia i nazwiska, nr telefonu, danych adresowych, potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i akceptacji jego treści oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Cozy Zone.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Podsumowanie”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji jeżeli jest wymagana.
 4. Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedawcy (kontaktując się drogą e-mail na adres cozy@cozyzone.pl).
 5. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.
 6. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.
 7. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:

 • dokonywanie zakupów,
 • śledzenie statusu złożonych Zamówień,
 • przeglądanie archiwalnych Zamówień,
 • modyfikowanie danych rejestracyjnych,
 • przypomnienie hasła,
 • śledzenie oferty Sklepu Internetowego,

Bez konieczności zakładania Konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter). Uzupełnij adres w polu : Wpisz swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o promocjach. Klient dokonuje wyboru Towaru i Usług, ich ilości, klikając na przycisk „ DO KOSZYKA”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów i Usług znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia. Powtarzając powyższą procedurę, Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary i Usługi lub zwiększać ich ilość. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „ Koszyk”. Po kliknięciu przycisku “ Do kasy” Klient przechodzi do formularza zamówienia. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie w nazwę Towaru powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku „X” pod Usuń. Klient może kontynuować zakupy, opuszczając stronę koszyka i wracając do sklepu poprzez np. wybranie z menu kategorii. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z wariantów:

 • „Zaloguj się” - Klient posiadający Konto;
 • „Złóż zamówienie” – zakupy bez rejestracji 

Na stronie zamówienia Klient może zmienić „Zawartość koszyka”, „Sposób płatności” i ewentualnie „Sposób dostawy” oraz podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury, a także zaznaczyć, czy chce otrzymać fakturę VAT z danymi działalności gospodarczej/spółki. Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „Podsumowanie”. Jest to moment zawarcia Umowy. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient akceptuje stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie na Koncie Klienta. Niezależnie od powyższego dopuszczalne jest również stosowanie przez Sprzedawcę faktur w formie tradycyjnej. Odwołanie zgody na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych może nastąpić w każdym czasie, poprzez oświadczenie Klienta wysłane na adres cozy@cozyzone.pl Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę ”Dziękujemy za złożenie zamówienia” gdzie zamieszczone jest podsumowanie zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą Potwierdzenie Zamówienia. Status i szczegóły Zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może w każdym czasie sprawdzić na swoim koncie w „Historii Zamówień” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego Zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail (treść otrzymanej w tej formie informacji Klient może wydrukować). W przypadku Klienta, który jest przedsiębiorcą pkt. VIII i IX nie ma zastosowania, w szczególności nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.

VI. Metoda płatności, rozwiązanie Umowy oraz zwrot należności

 1. Cena Towarów nie zawiera kosztów przesyłki i Dostawy Towarów do Klienta, która to cena – ustalana stosownie do postanowień pkt VII poniżej – będzie doliczana do ceny sprzedaży Towarów i Usług, chyba że Klient wybierze opcję odbioru osobistego Towaru bądź Cozy Zone zapewni darmową dostawę. Opcja odbioru osobistego jest dostępna przy wybranych produktach. Możliwość skorzystania z odbioru osobistego musi zostać potwierdzona przez Cozy Zone.
 2. Cena podana przy Towarze i Usługach jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
 3. Cozy Zone zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów i Usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 4. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu zarejestrowani Klienci będą powiadamiani na 7 dni przed ich wprowadzeniem, za pomocą informacji zawartych w wiadomościach e-mail. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą także umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Wyżej wymienione zmiany dotyczące Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego.
 5. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w sposób wskazany poniżej.
 6. Klient ma do wyboru formy płatności:

 • płatność przelewem (przedpłata), na rachunek bankowy Cozy Zone
 • płatność przy odbiorze (pobranie).
 • płatność PayU

Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu Zamówienia Towarów i Usług (na stronie „Zawartość Twojego Koszyka”). W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:

 • w przypadku płatności przelewem online, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu,
 • w przypadku płatności gotówką przy odbiorze („za pobraniem”), należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru. Opcja za pobraniem jest dostępna przy wybranych produktach, możliwość skorzystania z tej opcji musi zostać potwierdzona przez Cozy Zone.

Umowa sprzedaży wygasa:

 • w przypadku wyboru formy płatności przelewem online zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z Regulaminem serwisu realizującego te płatności,
 • w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru przesyłki z Towarem, Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki - chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub Zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki).

Usługę „przelew online” (w tym: BLIK, Apple Pay i przelew tradycyjny) realizowana jest za pośrednictwem firm z których usług korzysta Sprzedawca m.in PayU i inne. Na poczet realizacji Zamówienia na meble produkowane pod Indywidualne Zamówienie Klient zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w określonej przez Cozy Zone wysokości. W przypadku złożenia zamówienia na meble produkowane pod indywidualne Zamówienie Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości wartości zamówienia.

VII. Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Termin realizacji zamówienia jest liczony od:

 • momentu zaksięgowania płatności w przypadku zamówień płatnych z góry (przelew tradycyjny, płatność online);
 • momentu złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem;

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie Sklepu bądź u producenta Towaru. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem, Klient w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia lub zaksięgowania płatności zgodnie z punktem VII ppkt 1, zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). W przypadku wskazania przy produkcie wydłużonego czasu realizacji Towaru, termin ten liczony jest od terminu wskazanego dla czasu realizacji. Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot uiszczonych przez Klienta. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane przez Cozy Zone odpowiednim dokumentem księgowym. Faktura VAT bądź paragon wystawiane są po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że Zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem o niedostępności towaru. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 6., odpowiednie zastosowanie znajduje procedura opisana w ppkt 3. W przypadku sprzedaży Towaru wytworzonego na Indywidualne Zamówienie Klienta termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na wyprodukowanie Towaru zgodnie ze wskazaniami Klienta i zostanie określony na karcie poszczególnego Towaru. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa towaru za granicę wymaga zgody Cozy Zone i odbywa się na podstawie indywidualnych ustaleń w zakresie kosztów. W przypadku wysyłki towaru za granicę koszty dostawy i zwrotu w całości obciążają Klienta. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany w Zamówieniu adres;
 • za pośrednictwem firmy transportowej współpracującej z Cozy Zone;

Dostawa Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej jest obligatoryjna dla Towarów co do których - z uwagi na ustalenia z producentem bądź łatwość uszkodzenia przy przesyłce pocztowej – dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej jest wymagana. Koszty dostawy zależą od typu i wagi Towaru oraz od miejsca doręczenia i będą wskazane w czasie składania Zamówienia. Termin realizacji dostawy podany jest na karcie każdego produktu i różni się w zależności od typu Towaru, jego wagi i producenta. Cozy Zone nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie na stronie Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm. Klient zobowiązany jest do rozpakowania Towaru w obecności kuriera i sprawdzenia czy Towar nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta), z zastrzeżeniem pkt IV ppkt 9 Regulaminu.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres cozy@cozyzone.pl. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Cozy Zone dokonuje zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru za pomocą firmy kurierskiej, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Cozy Zone zostało poinformowane o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy oraz otrzymania przez Cozy Zone zwracanego towaru w stanie nienaruszonym bez śladów użytkowania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.
 8. Towar należy odesłać lub przekazać na adres ul. Kręta 5a, 50-237 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 7 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty zwrotu rzeczy, których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą, zależne są od firmy kurierskiej. Poniżej przykładowe koszty dla firmy kurierskiej DPD: od 17 zł do 400 zł
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.
 12. W przypadku zamiaru zwrotu Towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy cozy@cozyzone.pl

  IX. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami
 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 2. Reklamację można złożyć mailowo na adres cozy@cozyzone.pl lub w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 5. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową
 6. W przypadku niezgodności produktu z umową oraz w przypadku wad produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można także składać w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych Towarów wskazanych w kartach gwarancyjnych lub na zasadach określonych w niniejszym punkcie.

  X. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami
 1. Klientom niebędącym Konsumentami przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio pkt IX ppkt. 2 i pkt VIII ppkt. 3 powyżej.
 2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 3. W przypadku niezgodności produktu z umową oraz w przypadku wad produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można także składać w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych Towarów wskazanych w kartach gwarancyjnych lub na zasadach określonych w niniejszym punkcie.

  XI. Newsletter
 1. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu Internetowego.
 2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

  XII. Spory
 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Cozy Zone na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy dla siedziby Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowane będą przepisu Kodeksu Cywilnego.

  XIII. Postanowienia końcowe
 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: cozy@cozyzone.pl
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności https://cozyzone.pl/strona/polityka-prywatnosci.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl